Säännöt

 

Alla sukukokouksessa 29.8.2020 vahvistetut uudet, lainvoimaiset säännöt.

Väntänen-sukuseura ry:n säännöt


1 §

Sukuseuran nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Väntänen-sukuseura ry, kotipaikka Sievin kunta ja toimialueena koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § 

Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia, kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattaa sitä jäsentensä tietoon, harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia osakkeita ja kiinteistöjä.

3 §

Jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt tai sukuun kuulumaton henkilö, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan päämäärän. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 §

Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä (ensimmäinen ja toinen varajäsen). Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenestä tulee äänivaltainen varajäsen, jos varsinainen jäsen on estynyt tai eroaa kesken kauden.

Hallituksen jäseniä valittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5 §

Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §

Tilikausi, toimikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi on yksi kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen pitämisajankohtaa.

7 §

Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

8 §

Sukuseuran kokoukset

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä reaaliaikaisesti myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Kullakin äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §

Varsinainen sukukokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Hyväksytään kokouksen esityslista
5) Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
6) Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet
9) Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §

Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Sukuseuran arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen Maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista työtä.


Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.

Alkuperäisiin vuonna 2000 vahvistettuihin sääntöihin on tehty muutoksia vuonna 2012 ja 2020. Muutokset vahvistettiin sukukokouksissa Pihtiputaalla 7.7.2012 ja Toholammilla 29.8.2020.

Säännöt rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 19.11.2020.