Säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Väntänen-sukuseura, kotipaikka Sievin kunta ja toimialueena koko maa.


Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura:

 • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia
 • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsentensä tietoon
 • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
 • pitää luetteleoa suvun jäsenistä

 

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentatteja tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia osakkeita ja kiinteistöjä.


Seuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt tai sukuun kuulumaton henkilö, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan päämäärän. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikkenemisen perusteella.
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.
Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus joka valitaan vuosikokouksessa.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaanlukien ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.


Sukuseuran nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


Sukuseuran tilikausi on yksi kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitämisajankohtaa.
Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.


Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäselle.


Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti- syyskuun välisenä aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetuilla on yksi (1) ääni.
Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätöseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.


Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
 6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liitymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§
Pääätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.